רופאים מומחים, תחומי רפואה ומענה לבעיות רפואיות.
במקום אחד, בלחיצה אחת – והכול בוידאו!

ברוכים הבאים לאתר https://www.vodoctors.com
(להלן:"האתר") בבעלות חברת ויאודוקטורס בע"מ (להלן :"מפעילת האתר" ו/או "החברה").

האתר משמש כפלטפורמה לצפייה ישירה ברופאים מומחים בכל תחומי הרפואה הפרטית בישראל.

גלישה באתר מחייבת את הסכמתך לתנאי השימוש. הנך מצהיר כי גילך הינו 18  לכל הפחות. הנך מאשר כי קראת והסכמת לקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך ו/או בשמך כל תביעה כנגד החברה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.  

תנאי שימוש כלליים:

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. האתר, השימוש בו ובחומרים המצויים בו הנם לשימוש אישי ופרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
 3. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בחומרים המצויים בו כל שימוש בעל מאפיין מסחרי.

 

המידע באתר – הבהרה משפטית

 1. מלוא המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הנם בגדר מידע כללי בלבד המוצג על ידי בעלי מקצוע (רופאים, מטפלים וכיו"ב) על פי מיטב השכלתם, ידיעתם וניסיונם. החברה אינה אחראית לאופן הצגתם של בעלי המקצוע באתר ו/או לאופן הצגת התכנים המוצגים על ידם.
 1. אין להסתמך על המוצג באתר כייעוץ מקצועי כלשהו ו/או לשם קבלת טיפול רפואי ו/או אחר, אין לראות במידע ו/או בתכנים משום חוות דעת מקצועית ו/או עצה רפואית ו/או להוות תחליף לייעוץ ו/או בדיקה ו/או אבחנה ו/או המלצה ו/או טיפול רפואי פרטני אישי המוענק באמצעות גורם מוסמך והמותאם לצרכיו של כל אדם.

התכנים באתר וקניין רוחני

 1. האתר מכיל סרטונים, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, הרצאות, טקסטים וכיו"ב.
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר ובכל המופיע בו, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור המידע והתכנים וכן השם וסימני המסחר, העיצוב, הגרפיקה, הקוד, המידע, הסרטונים, התמונות, הטקסטים, התוכנות, הקבצים וכדומה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או או של ספקים אחרים על פי כל דין.
 3. המשתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר, בתכנים ובכל המופיע בו אך ורק בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות כל דין.
 4. חל איסור מוחלט על המשתמש (במישרין ו/או בעקיפין) לתרגם ו/או להעתיק ו/או להקליט ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או לאחסן ו/או לשכפל ו/או לפרסם איזה מהתכנים המופיעים באתר ו/או לאפשר לאחרים לבצע איזה פעולה מהמנויות בסעיף זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק להציג את התכנים, כולם או חלקם, בין אם מדובר בתכנים בתשלום ובין אם ללא תמורה, זאת בכל עת וללא הודעה מראש ולא תעמוד למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

קישורים לאתרי צד שלישי ופרסום

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אינם מהווים המלצה לשימוש בהם, כל שכן החברה אינה אחראית לכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם לרבות לעניין אמינותו, עדכניותו וחוקיותו. ביקור באתרים אלו ושימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המוצג בהם, הנו על אחריות המשתמש בלבד.
 2. האתר עשוי לכלול פרסומות על פי שיקול דעת החברה. החברה אינה אחראית למידע שבפרסום, למהימנותו ולמקורו ואין לראות בפרסומות שבאתר המלצה ו/או עידוד לצרוך ו/או לרכוש שירותים ו/או מוצרים המפורסמים באתר.
 3. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסום, שירות, מוצר, דעה ו/או עמדה המופיעים באתר ו/או בפרסומות הנה באחריותו הבלעדית.
 4. החברה אינה אחראית לכל התקשרות ו/או עסקה מכל מין ו/או סוג שבינך ובין מי מבעלי המקצוע המופיעים באתר ו/או מי מהמפרסמים ואין לראות באתר כמי שמפנה ו/או ממליץ על מטפל ו/או על טיפול מסוים.

 

הגבלת אחריות:

 1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו ו/או באתרים חיצוניים לו.
 2. החברה אינה מתחייבת כי התכנים המוצגים באתר מתאימים לצרכי ו/או מאפייני המשתמש ו/או מטרותיו ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות להתאמת התכנים כאמור.
 3. האתר, כל המצוי בו, לרבות התכנים והרעיונות המוצגים בו, נועדו להעניק למשתמש מידע כללי בלבד. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכל מקרה השימוש באתר אינו מהווה תחליף למידע ו/או ייעוץ על ידי יועצים מומחים מקצועיים בתחומם.
 4. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו עדכניים, זמינים ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, לאור היקף התכנים ומורכבותם יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. החברה לא תישא בכל אחריות הנוגעת לטעויות באתר ו/או אי דיוקים בתכנים המוצגים באתר לרבות בקשר עם השימוש בהם ו/או בקשר עם תוצאות השימוש בהם.
 5. המשתמש באתר ובתכנים מצהיר בזה כי הוא האחראי הבלעדי לכל סוגי השימוש שהוא יבצע בתכנים ו/או בעקבותם והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר הנובע מהשימוש באתר ו/או במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בגין ביטול ו/או מחיקת התכנים המצויים באתר ו/או בקשר עם תוצאות כלשהן של השימוש באתר.
 6. החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ו/או יתקיימו בבטחה ללא טעויות, נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים ( לרבות בחומרה, בתוכנה ובתקשורת), אצל החברה או מי מספקיה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

שמירת הזכות לשינויים:

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה ומבלי להודיע על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו באתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.
 2. יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

 

סיום או הפסקת ההתקשרות:

 1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 2. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר:

 1. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות, קטעי וידאו, קטעי קול ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר.
 3. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

 

    דין ושיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 2. כל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.
X
שם של הסרטון
לדף סרטון ליצירת קשר